GESTIONAR, CONSERVAR I RENDIBILITZAR ELS BÉNS: 

L’Administrador de Finques gestiona els béns immobles de tercers amb criteris professionals, conscient del seu valor com a bé d’inversió i estalvi, i en molts casos com a llegat familiar.

S’ocupa del manteniment de la propietat immobiliària per revaloritzar i per millorar la seva rendibilitat.

MEDIAR:

Una de les principals funcions de l’administrador de finques és la d’intervenir per mirar de solucionar conflictes entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d’una comunitat.

APLICAR LA LEGISLACIÓ:

L’administrador de finques interpreta i aplica la legislació vigent, unificant criteris per evitar litigis.

CONSERVAR I MILLORAR LA PROPIETAT:

S’ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, intentant millorar-la constantment.

RESOLDRE CONFLICTES:

Busca solucions a tot tipus de conflictes que es generen en les relacions arrendatícies i en les Comunitats de Propietaris de manera ràpida i eficaç.

REPRESENTAR:

Altra de les funcions de l’administrador de finques consisteix en representar a la propietat i a les comunitats de propietaris en tots els casos que professionalment els correspongui.

ADMINISTRAR COMUNITATS DE PROPIETARIS:

Assessorant-les en el compliment de la normativa legal, aconsellant-en les seves decisions, vetllant pel seu bon funcionament i complint rigorosament els acords de les juntes.

ADMINISTRAR L’ARRENDAMENT:

Gestiona el lloguer en tots els seus aspectes és una altra de les funcions de l’administrador, garantint l’habitabilitat de l’immoble per als consumidors i usuaris, buscant a l’inquilí adequat, formalitzant el contracte corresponent, dipositant la fiança, cobrant i actualitzant les rendes, pagant totes les despeses que gravin la finca i fent un control exhaustiu dels cobraments.

VALORACIONS I TAXACIONS:

Els administradors de finques podran fer taxacions i valoracions judicials dins les seves funcions.