Obligacions dels presidents de comunitats de propietaris

La representació que ostenta el President de la Comunitat té caràcter legal, ja que és la Llei qui li confereix les facultats representatives a la mateixa vegada que és part també de l’òrgan de la Comunitat per disposició legal. A continuació trobaràs informació valuosa envers les obligacions dels presidents de comunitats de propietaris.

És molt important assenyalar, que quan es diu que actua en representació, vol dir que ho fa com a òrgan de la Comunitat expressant la voluntat de la mateixa. Per això pot exercir totes les accions legals que corresponguin a la Comunitat en defensa dels seus drets i interessos. Això no vol dir que el President pugui decidir per si sols dur a terme aquest tipus d’acció, ja que només la Junta de Propietaris té competències per a això. El President és el representant de la Comunitat en aquesta acció.

En representació, s’atorga també a President la signatura de la Comunitat en els actes de gestió i d’administració propis del seu àmbit; com ara obrir comptes corrents, prestació de serveis, contractar subministraments, execució d’obres i reparacions, etcètera. Qualsevol d’aquestes actuacions, no podrà emprendre-les el president sense el previ acord de la Junta de Propietaris.

Si bé és cert, en aquest últim punt, en els casos en què es requereixi d’una actuació urgent que no pugui demorar-se, com la de contractar un manyà per accedir a la comunitat, o contractar una recàrrega de combustible per al correcte funcionament de la calefacció de l’edifici, podrà realitzar-se per compte propi del President sense realitzar la Junta Extraordinària per al seu acord. El motiu es pel fet que es tractaria d’iniciatives que estan implícites en la seva responsabilitat per al bon funcionament i manteniment de les instal·lacions a favor dels interessos comuns.

OBLIGACIONS DEL PRESIDENT D’UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS

 • Convocar la Junta de Propietaris com a mínim un cop l’any
 • Convocar les juntes extraordinàries que el president consideri necessàries, o bé sol·licitades per la quarta part dels propietaris o un nombre d’ells que representin com a mínim un 25% dels coeficients de la comunitat.
 • Tenir la representació de la Comunitat en els assumptes que l’afectin, també i especialment en assumptes judicials.
 • Mantenir una atenció activa sobre les instal·lacions i serveis comunitaris.
 • Mantenir la supervisió en la coordinació dels altres òrgans de govern (secretari, administrador, vicepresident) per garantir el seu correcte funcionament.
 • Aprovar el pla de despeses i ingressos previsibles i els comptes corresponents. En el cas que hi hagués un administrador de finques, recaurà sobre aquest la major part de la gestió ordinària de la Comunitat, tot i que no sent l’administrador algú que visqui en el mateix edifici, qui ha d’adoptar determinades iniciatives que requereixin d’urgència serà només qui tingui el domicili a la mateixa comunitat, encara que aquesta sigui únicament la de comunicar les possibles incidències a l’Administrador extern.
 • El president de la comunitat ha de requerir a iniciativa pròpia o de qualsevol dels propietaris o ocupants, la immediata cessació de les activitats prohibides i pertorbadores, entaulant l’acció de cessació si no atenguessin aquest requeriment (article 7.2);
 • El president té l’obligació de visar la certificació de l’estat de deutes (article 9.1.e); signar el tancament de l’acta de la Junta (article 19.3);
 • Haurà de rebre la comunicació que l’Administrador li faci en relació amb les mesures i reparacions que resultin urgents a la finca (article 20.c) i responsabilitzar d’això
 • El president de la comunitat ha d’exigir judicialment, previ acord de la Junta de Propietaris, el pagament de les quotes degudes pels comuners (article 21.1).
 • Conèixer i decidir en els altres assumptes d’interès general per a la comunitat, i acordar les mesures necessàries o convenients per al millor servei comú.

 

RESPONSABILITATS DEL PRESIDENT D’UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Civil

Si en l’exercici de les seves funcions el president s’extralimita, o actua unilateralment de manera que perjudiqui els interessos generals de la Comunitat, els propietaris poden exigir responsabilitat civil amb base en el art.1101 de el Codi civil i en el art.1902 del mateix cos legal i haurà de respondre de la seva gestió davant la Junta de propietaris, que és l’òrgan a què està subordinat jeràrquicament

Aquesta responsabilitat consistirà, a banda d’una remoció del càrrec, en una indemnització econòmica pels danys i perjudicis ocasionats, que serà exigible segons preveuen les normes del mandat.

Penal

Delicte d’apropiació indeguda: D’acord amb l’article 253 de el Codi Penal comet aquest delicte qui en perjudici d’un altre, en aquest cas la Comunitat, s’apropiés per a si o per a un tercer, de diners, efectes, valors o qualsevol altre bé moble, que haguessin rebut en dipòsit, comissió, o custòdia, o que els hagin estat confiats en virtut de qualsevol altre títol que produeixi l’obligació de lliurar-los o tornar-los, o neguin haver-los rebut. Per exemple, seria el cas del President que sostreu diners del compte de la comunitat.

Administració deslleial: Incorre aquest delicte, regulat en l’article 252 de el Codi Penal, el President que infringeix les facultats que la LPH li confereix per administrar un patrimoni aliè excedint-se en l’exercici de les mateixes i, d’aquesta manera, causant un perjudici al patrimoni administrat, en aquest cas la Comunitat de propietaris. No cal provar que els diners han quedat incorporat a el patrimoni de l’President, únicament el perjudici que pateix el patrimoni de l’administrat com a conseqüència de la gestió deslleial del President per haver violat els deures de fidelitat que li són exigibles per raó del seu càrrec. N’hi ha prou que el President hagi tingut coneixement que la disposició patrimonial adreçada a fins diversos dels quals van ser encomanats produiria un perjudici a la comunitat.

Delicte d’estafa.

Delicte de coaccions: En virtut de l’article 152 de el Codi Penal, és possible que el president incorri en aquest delicte tipificat com la conducta consistent a impedir a un altre, sense estar legítimament autoritzat o obligar a efectuar el que no volgués, sigui just o injust.