– Política de privadesa; tractament de dades personals

AdministracioFinques.cat ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestiona, incorporant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la seva confidencialitat, evitar el seu mal ús, pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), l’informem que si ens facilita qualsevol dada de caràcter personal a través de la present pàgina web, suposarà acceptar i consentir expressament el tractament de les mateixes en els termes indicats, les finalitats indicades i complir amb els principis recollits en el present document.

En AdministracioFinques.cat basem la nostra activitat en el respecte a la veritat i la privacitat de les persones i per tant dels mitjans usats per dur-la a terme.

– Recollida de dades personals

En general, vostè pot visitar la web de AdministracioFinques.cat sense necessitat de donar a conèixer les seves Dades Personals. No obstant això, per a que pugui accedir a alguns espais de la nostra web, fer-nos arribar mitjançant el formulari de contacte algun comentari, contactar via correu electrònic o subscriure’s al butlletí de novetats o newsletter, podria ser necessari conèixer les seves Dades i aquestes serien sol·licitades, quedant a plena voluntat de l’usuari, facilitar-les o no, però en cas de ser sol·licitades aquestes Dades i no ser proporcionades, li serà denegada la possibilitat de beneficiar-se d’aquestes funcionalitats ofertes per la nostra web o altres que es puguin incorporar.

Quan fos necessari el registre per accedir a determinats serveis o continguts l’usuari serà responsable d’aportar informació veritable, actualitzada i lícita.

Cada formulari especifica quines són les dades opcionals i mínimes obligatòries. Si no completa les dades obligatòries és possible que no puguem atendre la seva sol·licitud.

Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. I inequívocament dóna el seu consentiment per a la recollida i el seu tractament de dades, sent incorporades a un «fitxer» registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per AdministracioFinques.cat amb els fins que a continuació s’enumeren:

Posar-nos en contacte amb vostè, bé telefònicament o via e-mail, o respondre a les preguntes que ens faci a través del nostre web. Publicitat, newsletter/butlletí de novetats i bloc.

Per informar-lo de les novetats o notícies relacionades amb la nostra activitat o la del bloc, on podrà fer comentaris i l’ús de les dades sol·licitades únicament seran utilitzades per poder publicar-los (li demanem moderació en els mateixos). En qualsevol moment, mitjançant el mateix butlletí, l’Usuari podrà actualitzar o acabar la seva subscripció.

AdministracioFinques.cat desitja informar als nostres clients, usuaris, col·laboradors, etcètera, que la seva informació és fonamental en la nostra activitat i no participem ni admetem la venda de la mateixa a tercers. Estem en contra de l’SPAM, i per això no enviem correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició a dades personals.

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en el moment que ho desitgi, per formular-nos qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privadesa i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO). Per a això li preguem enviï un escrit dirigit a ​​administradors@AdministracioFinques.cat, o empri qualsevol mitjà que permeti acreditar l’ enviament i la recepció de la sol·licitud (aportant còpia de document oficial que li identifiqui, petició a la qual es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i documents acreditatius de la petició que formula, si és el cas).

– Revelació de dades per motius legals

És possible, que els propietaris de AdministracioFinques.cat es trobin en l’obligació per llei de revelar les seves Dades Personals de conformitat amb citacions, mandats o ordres judicials. 

– Propietat intel·lectual

Les presents Condicions Generals d’us del Portal no confereixen a l’USUARI cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Portal i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Els continguts (informació, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etcètera) recollits en el PORTAL, són propietat del responsable del portal segons s’especifica a la pàgina d’avís legal.

AdministracioFinques.cat es troba degudament autoritzada per la seva difusió pels seu legítim titular i propietari del domini.

Queda prohibit l’ús d’aquests continguts per part de tercers per a:

Fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament acordats.

La seva reproducció, publicació, distribució o modificació, total o parcial llevat que es compti amb l’autorització prèvia i per escrit del seu legítim titular o resulti legalment permès.

Qualsevol vulneració dels drets de AdministracioFinques.cat o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a AdministracioFinques.cat -administradors@administraciofinques.cat- indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el lloc web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

– Enllaços

Qualsevol «enllaç» que s’estableixi entre una pàgina web i el PORTAL, estarà sotmès a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del PORTAL.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a AdministracioFinques.cat, excepte els expressament autoritzats i en tot cas, AdministracioFinques.cat no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi “l’enllaç» ni de la informació o manifestacions.

La nostra pàgina web pot donar accés a altres webs, inclosos els nostres perfils oficials en Xarxes Socials, informant-li que al prémer en aquests enllaços serà redireccionat a una pàgina respecte de la qual AdministracioFinques.cat no és responsable.

Vostè ha de ser conscient que els propietaris d’aquestes webs externes a AdministracioFinques.cat poden recollir, utilitzar o transferir les seves Dades Personals sota condicions i termes diferents, recomanant-li que quan contacti amb una d’aquestes webs, s’informi de la seva política de privadesa, condicions d’ús general o de l’ús que poden donar a les seves cookies ja que no podem controlar la forma en què aquestes webs fan servir la informació personal que poseu a la seva disposició.

– Exclusió de garanties i responsabilitat. Seguretat i integritat de les dades

AdministracioFinques.cat no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin implicar a causa de:

La falta de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts.

L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, de el lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

AdministracioFinques.cat empra les més modernes i variades mesures tecnològiques i legals existents, amb l’objectiu d’evitar l’alteració, pèrdua, l’ús indegut o la destrucció de les Dades Personals que recull, usa i transfereix. No obstant això, l’informem que, a causa de la naturalesa oberta, incerta i insegura d’Internet, no podem fer-nos totalment responsables de la seguretat de les transmissions de Dades Personals realitzades a la xarxa, tot i això amb la finalitat d’oferir-li les majors garanties en la matèria, revisem de manera freqüent les mesures tecnològiques implantades.

– Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola, davant de qualsevol controvèrsia derivada de l’accés al PORTAL, amb renúncia del fur propi, vostè es sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.